PATVIRTINTA
Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovo
2015-08-10 įsakymu Nr. V-42
 

KAUNO VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO  PASLAUGŲ TEIKIMO VARTOTOJAMS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno valstybinio muzikinio teatro (toliau – TEATRAS) Paslaugų teikimo vartotojams taisyklės (toliau vadinama - Taisyklės) nustato TEATRO paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant paslaugų teikėjo ir vartotojo/žiūrovo teises ir pareigas, taikytiną atsakomybę, bilietų, dovanų kuponų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas ir tvarką, dovanų kuponų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir tvarką, taikomus apribojimus ir draudimus, saugaus vartotojo/žiūrovo elgesio reikalavimus, skirtingas paslaugos teikimo sąlygas, kai tuos skirtumus tiesiogiai pateisina objektyvūs kriterijai, papildomai mokamas paslaugas, nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas ir kitas vartotojo/žiūrovo apsisprendimui pasinaudoti paslaugomis svarbias sąlygas.

2. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Bilietas - dokumentas, įskaitant elektroninį, patvirtinantis vartotojo/žiūrovo ir paslaugų teikėjo - TEATRO sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis.
Dovanų kuponas – griežtos atskaitomybės blankas, už kurio sumą galima įsigyti bilietus į TEATRO organizuojamus renginius.
Paslaugų teikėjas - Kauno valstybinis muzikinis teatras (TEATRAS), kuris vykdydamas savo veiklą, siūlo ir atlygintinai/neatlygintinai suteikia kultūros ir pramogų paslaugas vartotojams/žiūrovams, rezervuojantis ir (ar) parduodantis bilietus arba dovanų kuponus į kultūros ir pramogų renginius ar suteikiantis teisę pasinaudoti paslaugomis.
Rezervavimas - išankstinis paslaugų užsakymas, patvirtinantis vartotojo teisę įsigyti paslaugas ir nustatantis atsiskaitymo sąlygas.
Kultūros ir pramogų paslaugos – TEATRO atlygintinai/neatlygintinai teikiamos paslaugos, vykdant teatrų ir koncertinių įstaigų profesionalaus scenos meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų teikimo veiklą (pvz., koncertas, šventė, festivalis, paroda, spektaklis, kinas ir panašiai).

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. TEATRAS užtikrina, kad vartotojas/žiūrovas, prieš įsigydamas bilietą ar dovanų kuponą, turėtų galimybę susipažinti su paslaugų teikimo taisyklėmis, paskelbiant jas viešai teatro pastato žiūrovinėje dalyje: prie bilietų kasų, bei paskelbiant TEATRO tinklalapyje.

4. TEATRO vadovo įsakymais patvirtintas nemokamai ar su nuolaida teikiamas paslaugas suteikiama teisė administruoti teatro interneto puslapyje esančioje Bilietų administravimo sistemoje - vyriausiajam administratoriui.

II. TEATRO PASLAUGŲ VARTOTOJAMS TEIKIAMA INFORMACIJA

5. Pateikiant informaciją ir reklamuojant paslaugas, turi būti suteikta teisinga, išsami, aiški, nedviprasmiška, vartotojui lengvai prieinama informacija apie paslaugas, skiriant pakankamai laiko su ja susipažinti.

6. TEATRAS suteikia šią informaciją:

6.1.  Kontaktiniai duomenys: Kauno valstybinis muzikinis teatras, Laisvės al. 91, LT-44297 Kaunas, tel. +370 37 200633, faks +370 37 227787, el. paštas ofisas@muzikinisteatras.lt, interneto tinklalapis www.muzikinisteatras.lt; 
6.2. Registro ir teisinio statuso duomenys: Valstybės biudžetinė įstaiga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190754798;
6.3. Pagrindinė veikla - organizuoti muzikinio scenos meno kūrimą ir jo viešą atlikimą aukščiausiu meniniu lygiu;
6.4. Bendroji informacija apie teikiamą paslaugą:
   6.4.1. spektaklio/koncerto, šventės, festivalio, parodos (toliau – renginiai) ir pan.: pavadinimas, aprašomojo pobūdžio informacija apie spektaklį/renginį ir kita informacija skelbiama 6.1. punkte nurodytame interneto tinklalapyje ir kt.;
   6.4.2.  data, laikas, vieta, trukmė (jeigu yra); spektaklio/renginio atlikėjai skelbiami 6.1. punkte nurodytame interneto tinklalapyje ir kt.;
6.5. paslaugos kaina (įskaitant visus mokesčius);

7. Vartotojo/žiūrovo prašymu TEATRAS  turi pateikti:

7.1. informaciją apie TEATRO veiklos sritis ir partnerystės ryšius, tiesiogiai susijusius su atitinkama paslauga (koprodukcijos pastatymai);
7.2. juridinio asmens prašymu - sąskaitą faktūrą;
7.3. apmokėjimo čekį;

8. Jeigu iki paslaugų suteikimo pasikeičia šių taisyklių 1, 6, 10, 11 ir 12 punktuose nurodyta informacija apie paslaugas, paslaugų teikėjas privalo sudaryti sąlygas vartotojui viešai susipažinti su pasikeitusia informacija.

III. TEATRAS BILIETUOSE, IR DOVANŲ KUPONUOSE TEIKIAMOS INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

9. Bilietuose informacija pateikiama lietuvių kalba. Papildomai informacija gali būti pateikta ir kitomis kalbomis.

10. Biliete turi būti nurodyta:
10.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas ir telefonas;
10.2. paslaugų pavadinimas;
10.3. paslaugų teikimo vieta;
10.4. paslaugų teikimo data, pradžios laikas;
10.5. šių taisyklių 6.5 punkte nurodyta informacija;
10.6. paslaugų teikimo metu asmeniui skirta vieta (jeigu yra – Baltoji salė);

11. Dovanų kuponuose turi būti nurodyta:
11.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas ir telefonas;
11.2. paslaugų teikimo vieta;
11.3. šių taisyklių 6.5 punkte nurodyta informacija;

12. Naudojimosi dovanų kuponu tvarka:
12.1. Dovanų kuponas yra vienkartinis ir galioja tik su kasos čekiu.
12.2. Dovanų kuponas galioja iki jome nurodytos datos.
12.3. Atsiskaitant už bilietus dovanų kuponu, būtina prieš tai perspėti bilietų kasos darbuotoją.
12.4. Dovanų kuponui nuolaidos netaikomos.
12.5. Dovanų kuponui/ams sąskaitą faktūra išrašoma.
12.6. Už bilietus atsiskaičius dovanų kuponu, sąskaita neišrašoma.
12.7. Įsigijus bilietus atsiskaitant už juos dovanų kuponu, dovanų kuponas paliekamas bilietų kasoje, o bilietai išduodami vartotojui/žiūrovui.

IV. BILIETŲ IR DOVANŲ KUPONŲ ĮSIGIJIMO IR GRĄŽINIMO, REZERVAVIMO TVARKA

13. Bilietų į renginius/spektaklius rezervavimas ir pardavimas  pradedamas, TEATRO renginių repertuarą patvirtinus vadovo  įsakymu ir apie tai paskelbus viešai: TEATRO interneto tinklalapyje, spaudoje ir kt.

14. Dovanų kuponai naudojami į vartotojo/žiūrovo nuožiūra laisvai pasirenkamus renginius/spektaklius, iškeičiant jį į bilietus kasoje. Jeigu dovanų kupono vertė yra mažesnė nei bilietų kaina, skirtumą galima primokėti. Bilietų kainai esant mažesnei nei dovanų kupono vertė, pinigų sumos skirtumas neišmokamas.

15. Rezervacija galioja tik gavus teatro administratoriaus patvirtinimą elektroniniu paštu per 3 darbo dienas.

16. Rezervuoti bilietai turi būti atsiimti iki nurodytos datos. Bilietų neįsigijus iki rezervacijos patvirtinime nurodytos datos, užsakytos vietos naikinamos automatiškai.

17. Iš asmenų ar organizacijų, nenupirkusių rezervuotų bilietų daugiau kaip 3 kartus be perspėjimo, išankstiniai užsakymai gali būti nepriimami.

18. Likus 5 dienų iki renginio/spektaklio dienos, užsakymai telefonu ir elektroniniu paštu nepriimami ir bilietai nerezervuojami.

19. Vietų rezervavimą vykdo ir atsako teatro administratorė tel. (8 37) 200933, 228784, e-mail: administratore@muzikinisteatras.lt;

20. Vartotojai/žiūrovai bilietus į TEATRO spektaklius/renginius gali įsigyti TEATRO kasoje arba pirkdami naudojant elektroninės bankininkystės paslaugas.

20.1. Bilietų pirkimo internetu tvarka:
20.1.1 Bilietų pirkimas vykdomas naudojantis Lietuvoje veikiančių bankų elektroninės bankininkystės sistemomis per apmokėjimo sistemą PAYSERA. Šios sistemos paslaugos mokestis į bilieto kainą neįeina.
20.1.2. Bilietai internetu nebeparduodami likus parai iki spektaklio pradžios.
20.1.3. Kopijuoti el. bilietą griežtai draudžiama. Asmenys, padirbinėjantys el. bilietus, atsako LR įstatymuose nustatyta tvarka.
20.1.4. Vienas el.bilietas galioja vienam asmeniui ir nurodytam spektakliui ar renginiui. Juo pasinaudoti galima tik vieną kartą. Su juo į renginį patenka pirmas kontrolieriaus užfiksuotas asmuo.

21. Valandą prieš spektaklį bilietai parduodami tik tos dienos spektakliui.

22.  Bilietai negrąžinami, nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami.

23. TEATRAS neatsako, jei bilietas buvo pamestas ar dėl vartotojo/žiūrovo kaltės nepataisomai sugadintas.

24. Neįvykus spektakliui, bilietus galima grąžinti tik su kasos čekiu iki nurodytos ant bilieto datos.

25. Neįvykus spektakliui, pinigai už elektroninius bilietus grąžinami žiūrovui parašius prašymą ir tik banko pavedimu.

V. VARTOTOJAMS/ŽIŪROVAMS TAIKOMOS NUOLAIDOS IR LENGVATOS

26. Visos TEATRO taikomos nuolaidos ir lengvatos yra skirtos skatinti teatro lankomumą ir teatro repertuaro populiarinimui, socialiai jautraus gyventojų sluoksnio Teatro lankymo galimybių skatinimui.  

27. TEATRO taikomos nuolaidos ir lengvatos:
27.1. Likus valandai iki spektaklio pradžios, esant laisvų vietų, dieninio skyriaus studentams, moksleiviams ir mokytojams, senjorams pateikus pažymėjimą, 1 bilietas į tos dienos spektaklį parduodamas su 50% nuolaida.
27.2. Moksleivių, studentų, senjorų, socialiai remtinų asmenų grupėms taikomos nuolaidos (10-50 proc.) atsižvelgiant į salės užpildymą ir tik iš anksto pateikus raštišką prašymą.
27.3. Spektakliams skirtiems moksleiviams ar studentams taikoma 50 proc. nuolaida bilietams pateikus moksleivio arba studento pažymėjimą (išskyrus spektaklius rodomus 17 val.).
27.4. Soc. remtiniems žmonėms, senjorams, moksleiviams, studentams taikoma 50 proc. nuolaida bilietams, jeigu likus 10 d. iki spektaklio, parduota mažiau kaip 200 bilietų.
27.5. Soc. remtiniems žmonėms, senjorams, moksleiviams, studentams taikoma 30 proc. nuolaida bilietams, jeigu likus 10 d. iki spektaklio, parduota mažiau kaip 300 bilietų.

28. Teatras turi teisę taikyti  momentines akcijas, patvirtintas atskiru TEATRO vadovo įsakymu.

29. Nuolaidos nesumuojamos ir negalioja sezono premjeroms, gruodžio 30 d. vakarui, Naujųjų metų vakarui, renginiams Baltojoje salėje,  nerepertuariniams ir ne teatro organizuotiems renginiams.

30. Pagal galimybę neįgalūs žiūrovai su vežimėliais į spektaklius įleidžiami nemokamai. Juos lydintis asmuo perka bilietą be vietos.

31. TEATRAS pasilieka teisę keisti pastovias nuolaidas vadovo įsakymu.

VI. TEATRO PAREIGOS IR TEISĖS, NUSTATANČIOS ŽIŪROVŲ ELGESIO NORMAS

32. TEATRO pareigos:

32.1. TEATRAS privalo teikti išsamią ir tikslią informaciją apie teikiamas paslaugas, vadovaudamasis šiose taisyklėse nurodytais reikalavimais;
32.2. Privalo platinti bilietus, dovanų kuponus šiose taisyklėse nustatyta privaloma informacija;

33.TEATRO teisės:
33.1. keisti repertuarą, bilietų kainas, spektaklius ir jų sudėtis;
33.2. neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti TEATRO tvarką, kelti pavojų kitų žiūrovų ir TEATRO darbuotojų saugumui ar prieštarautų visuomenėje priimtinoms elgesio normoms;
33.3. po trečiojo skambučio vėluojančio žiūrovo į salę neįleisti;
33.4. į vakarinius spektaklius neįleisti vaikų iki 7 metų ;
33.5. iš salės išprašyti triukšmaujančius ar nesilaikančius šių Taisyklių asmenis.
33.7. nurodyti aprangos kodą į premjerinius spektaklius ir reikalauti jo laikytis.

34. Žiūrovų pareigos:
34.1. Įeidami į TEATRO žiūrovines sales žiūrovai privalo išjungti mobiliojo ryšio priemones.
34.2. Žiūrovai privalo saugoti bilietą iki spektaklio/renginio pabaigos.
34.3. Žiūrovams draudžiama mėtyti įvairius daiktus bei kitokiais būdais trukdyti tinkamai renginių eigai, gadinti, ardyti TEATRO turtą.

35. Už daiktus ir pinigus, paliktus rūbinėje kartu su saugoti atiduotais drabužiais, TEATRAS neatsako.

36. Už pamestą  ar sugadintą drabužinės numerėlį – bauda 5 eurai.

VII. GINČŲ SPRENDIMAS

37. Vartotojas, manydamas, kad TEATRAS nesuteikė jam informacijos, nurodytos šiose taisyklėse, ar suteikė neteisingą, neišsamią, neaiškią, dviprasmišką informaciją, pirmiausia turi kreiptis į paslaugų teikėją ir pareikšti savo reikalavimus. Jeigu TEATRAS netenkina vartotojo reikalavimų, o vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, vartotojas savo reikalavimus paslaugos teikėjui pateikia raštu.

38. TEATRAS privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo rašytinių reikalavimų gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijas privalu pridėti prie paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui). Vartotojų prašymus TEATRAS nagrinėja nemokamai.

39. Jeigu TEATRAS nevykdo vartotojo reikalavimo, vartotojas turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

40. TEATRAS nustatęs, kad vartotojas/žiūrovas pažeidė šių taisyklių nuostatas, turi teisę pareikalauti atlyginti padarytą žalą ar sukeltus nuostolius, o vartotojui/žiūrovui atsisakius tai padaryti – turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. ATSAKOMYBĖ

41. Žiūrovas, padaręs žalą Teatrui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

42. Žiūrovas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Teatre, nedelsdamas turi pranešti apie tai Teatro darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

43. Lankytojui Teatre patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl Teatro kaltės, Teatras atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

 
__________________
Virtualus teatro muziejus

Tai planšetiniuose įrenginiuose įdiegta programa,
supažindinanti su Kauno valstybinio muzikinio teatro pastato istorija.Virtuali ekskursija po Kauno valstybinį muzikinį teatrą

Jaukia XX a. tarpukario architektūros dvasia alsuojančios erdvės paskatins jus pamatyti unikalų ir vienintelį tokį teatrą Lietuvoje gyvai.