PRANEŠĖJŲ APSAUGA

 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ ir Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovo 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-86 „Dėl informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Kauno valstybiniame muzikiniame teatre tvarkos aprašo pavirtinimo“,

esami ir buvę Kauno valstybinio muzikinio teatro darbuotojai bei su Kauno valstybiniu muzikiniu teatru sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję asmenys gali pranešti apie pažeidimą vidiniu kanalu, užpildydami Pranešimo apie pažeidimą formą (aktyvi nuoroda į formą).

 

Pažeidimas – Kauno valstybiniame muzikiniame teatre galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Kauno valstybiniu muzikiniu teatru.

 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

 

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

 

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

  • Teatrui per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą: praneseju.apsauga@muzikinisteatras.lt;
  • kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai;
  • viešai.

 

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir turi būti pateikta tokia informacija: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; asmens, pranešančio apie pažeidimą, vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys; jeigu įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius.

 

Informuojame, kad pateikus informaciją apie pažeidimą pagal šią formą arba pateikus laisvos formos pranešimą, kuriame nurodyta, kad informacija apie pažeidimą teikiama pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija apie pažeidimą per 2 darbo dienas bus perduota kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai).

 

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Kauno valstybiniame muzikiniame teatre tvarkos aprašas (įdėti nuorodą į dokumentą, jis yra teatro svetainėje Dokumentuose).

 

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

 

2022 m. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre pranešimų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą nėra gauta.

 

(aktyvi nuoroda į formą)

Žiūrovų pasitenkinimo klausimynas

Brangūs žiūrovai,
Klausimyną labai prašome užpildyti iki birželio 1 d. ❤️Virtuali ekskursija po Kauno valstybinį muzikinį teatrą

Jaukia XX a. tarpukario architektūros dvasia alsuojančios erdvės paskatins jus pamatyti unikalų ir vienintelį tokį teatrą Lietuvoje gyvai.